Webdesign Liv & Landskab © 2018 Dansk Landskabsøkologisk Forening

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C

Telefon: 30 24 58 17 - formand Søren Bech Pilgaard Kristensen.

Skriv til foreningen på e-mail landskabsokologi@gmail.com

  • Facebook Social Icon

Vedtægter for Dansk Landskabsøkologisk Forening

§ 1

Foreningens navn er Dansk Landskabsøkologisk Forening, forkortet DLF. Foreningen er den danske afdeling af International Association of Landscape Ecology (IALE).

§ 2

Foreningens formål er

- at fremme tværfaglig forskning indenfor landskabsøkologi

- at fremme kommunikation mellem forskere og praktikere indenfor landskabsøkologi

- at udbrede viden om landskabsøkologi

 

§ 3

Medlemskab af DLF er åben for alle personer og institutioner. Medlemskabet er individuelt eller kollektivt. Rabat i forbindelse med arrangementer ydes dog kun til individuelle medlemmer.

Medlemmer er alle, der har betalt kontingent, og ikke er i restance med mere end 1 års kontingent. Ved mere end 1 års restance fremsendes en forespørgsel om medlemmets status, der hvis ubesvaret automatisk medfører udmeldelse.

 

§ 4

Generalforsamling holdes en gang årligt, senest 1/6. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer. Formandens og kassereren aflægger på generalforsamlingen beretning til godkendelse.

Beretningsåret løber fra generalforsamling til generalforsamling.

Generalforsamlingen vælger formand, kasserer og bestyrelse. Generalforsamlingen udpeger desuden en revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Afstemning foregår ved håndsoprækning. Beslutninger vedtages på grundlag af almindeligt flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte med stemmeret.

 

§ 5

Bestyrelsen mødes mindst tre gange årligt. Bestyrelsen drøfter forhold, der kræver løbende stillingtagen.

Bestyrelsen nedsætter arbejdsgrupper til varetagelse af de faste aktiviteter: Års seminar og generalforsamling.

Bestyrelsen nedsætter forretningsudvalg på mindst to personer. Forretningsudvalget varetager løbende aktiviteter, der ikke kræver den samlede bestyrelses stillingtagen. Ind- og udmeldelser, udsendelser af information til foreningens medlemmer, samt indkaldelser til generalforsamling og bestyrelsesmøder varetages af forretningsudvalget.

 

§ 6

Ændring af vedtægter kan gennemføres af generalforsamlingen. Til ændring af vedtægter kræves 2/3 majoritet. Forslag til ændringer udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Vedtaget ved generalforsamlingen 26/4 – 2017.

Søren Bech Pilgaard Kristensen                                                               David Pears